Praktický trénink naživo

    Click here for English description of the training.    
 

      Plánovaná data tréninku      

 

Podívej se na krátké video o tréninku (4:35)

Pro koho je trénink určen

      − Trénink Mosty k lidem je určen pro věřící, kteří nemají dar evangelizace a jsou bezradní, když hledají cestu ke svým známým. Naučí se tam jednoduché a přímočaré nástroje pro svoji osobní službu, prožijí vnitřní proměnu a poznají i duchovní zmocnění.
„A tak se sbory upevňovaly ve víře
a denně početně rostly.“
(Skutky 16,5)
      − Velký užitek z tréninku si odnesou jak dlouholetí křesťané, kteří se chtějí naučit efektivně sdílet Dobrou zprávu se svými nevěřícími přáteli, a stejně tak i úplně noví věřící.
      − Trénink nemá omezení věku; skvělou zkušenost máme s akčními teenagery, stejně jako s věřícími, kteří překročili sedmdesát let svého věku a v průběhu tréninku začali se svými známými dělat nové věci. (Viz reakce účastníků.)
      − V tréninku Mosty k lidem trénujeme dovednosti pro spojení s nevěřícími známými, pro osobní sdílení Dobré zprávy, pro objevné čtení Božího slova s lidmi, kteří Pána Ježíše zatím neznají, a první kroky s těmi, kdo Ho pozvou do svého života. (Následnou péči a další zapojení nových lidí do vhodné formy společenství už ponecháváme na místních věřících. I v tom však máme řadu zkušeností a jsme připraveni se sdílet a pomoci v rámci jiného navazujícího tréninku.)


Co to obvykle dělá s účastníky

Jde o velmi praktický trénink, kde si účastníci vyzkoušejí a vštípí základní dovednosti pro účinný kontakt s nevěřícími přáteli a známými. (Viz reakce účastníků.)
Přínosy tréninku se ukazují hlavně ve dvou oblastech:Chceme-li hojnější sklizeň,
musíme prostě hojněji rozsévat.

       a) velmi praktické dovednosti vyzkoušené v českém prostředí
       b) osvobozující duchovní zkušenost nebo doslova vnitřní proměna.

a) PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI
      − Každý si vytvoří vlastní „vztahovou mapu“, která vám bude velkým námětem k modlitbám a ukazatelem, koho oslovit.
      − Vypracujete si a nacvičíte tak zvaný „bleskový příběh“, tedy verzi osobního „svědectví“, která se vejde do 15 sekund a upoutá pozornost. (Ano, 15 vteřin, nikoli minut! :-))
      − Získáte dovednost krátce a jasně vysvětlit Dobrou zprávu, pozvat nevěřícího k Pánu Ježíši a po té s ním udělat bezprostřední další kroky. Dozvíte se, co dělat v typických situacích, které při tom nastávají.
      − Absolventi, kteří prošli celý trénink a průběžně procvičovali jednotlivé nástroje, jsou schopni s radostí a přirozeně pozvat své nevěřící známé na vlastní Discovery a provázet čtení Božího slova mnohokrát vyzkoušené s úplně nevěřícími českými lidmi.
      − Dozvíte se principy řešení obvyklých situací při setkáních s nekřesťany. Osvobodí vás porozumění různým „úrovním spojení“ s nevěřícími a získáte nápady pro další kroky ve svých kontaktech.

Čtyři nebo pět objevných setkání
nad Božím slovem
pohled lidí na Ježíše
hodně posune.
b) DUCHOVNÍ ROZMĚR
      − Účastníci nově uchopí svoji vlastní identitu v Pánu Ježíši a také osud nevěřících lidí tam venku. Tato část mívá pro některé studenty zvláštní proměňující sílu.
      − Zahlédnou zmocnění, které je nám k dispozici v poslušnosti Božího slova a Ducha svatého.
      − Vyzkoušejí si naslouchání živému přítomnému Pánu Ježíši.
      − Najde se čas pro modlitby, osobní reflexi i pro plánování před Pánem.
      − Vyslechnou příběhy trenérů, kteří to dělají v české praxi, a mnozí účastníci ještě v průběhu tréninku začnou vlastní čtení Bible s nevěřícími!
      − U řady absolventů pozorujeme významné uvolnění vnitřních bariér. Někteří po tréninku dokázali vyjít a kromě svých známých laskavě a úspěšně oslovovali i úplně cizí lidi.
      − Nahlédnou na principy duchovního hnutí (generační myšlení a další důležité přístupy).

Jak to funguje

Říkáme tomu TRÉNINK, protože všichni účastníci jsou „na ledě s bruslemi na nohou“. (Není místo pro pouhé diváky.)
V obsahu se zaměřujeme hlavně na osobní službu nevěřícím lidem.
Když vnitřně uchopíš a procítíš
svoji biblickou identitu,
změní to Tvůj život.

Z hlediska METODIKY:
      − Biblický základ
      − Stručný názorný výkladpředvedení klíčových dovedností a důležitých nástrojů
      − Inspirující příběhy z české praxe
      − Bezprostřední vlastní nácvik všech účastníků v malých podskupinách s podporou zkušených trenérů
      − Chvíle osobní reflexemodliteb ve skupinách, včetně osobního plánování
      − Každý účastník průběžně pracuje na svých dovednostech zejména formou vlastního procvičování, aby byl vyzbrojen a zmocněn pro spojení s nevěřícími lidmi ve svém okolí; aby s nimi účinně sdílel svůj osobní příběh a Dobrou zprávu, aby je uměl pozvat na objevné čtení Bible (Discovery) a tak dále.Nebeský Otec má zalíbení v tobě!
Až potom ve tvé službě.

      − V provázení jednotlivých částí se naši trenéři střídají, takže je to rozmanité i z hlediska osobností a stylů.
      − Důležitou součástí tréninku jsou pravidelná setkání akčních skupin složených z účastníků: strukturované vzájemné sdílení, povzbuzování, modlitby za sebe navzájem a za svoje lidi. (Velmi doporučujeme, aby podobná setkání pokračovala i po skončení tréninku; jedno setkání nemusí být delší než půl hodiny; skype, telefon…)

Náklady spojené s tréninkem se hradí z dobrovolných darů účastníků a vysílajících sborů.

DISTANČNÍ FORMA TRÉNINKU

Distanční forma tréninku nevyžaduje cestování, prostory ani další nároky a je organizačně mnohem jednodušší.Při službě nevěřícím
jsem živého Ježíše poznal blíž
než kdykoli předtím!

      − Osm setkání na internetové platformě Zoom
      − Každý účastník má vlastní připojení na Zoomu.
      − Každé setkání zabere dvě hodiny večer.
      − Ve společných částech si věci vysvětlíme a předvedeme.
      − Mezitím pracují dvojice / trojice a akční skupiny.
      − Každý potřebuje vlastní poznámkový blok, Bibli a psací potřeby.
      − Účastníci průběžně dostávají pomůcky a úkoly e-mailem
      − Možnost konzultací s trenéry průběžně, a to i mezi setkáními
      − Jednotlivé části na sebe navazují a tvoří jeden celek, proto je třeba projít celým tréninkem postupně od začátku.
      − Mezi setkáními účastníci hned zkoušejí získané dovednosti v praxi a pak vyprávějí překvapivé příběhy!
      − Velmi důležitým předpokladem účinného tréninku jsou modlitby. Náměty viz v odstavci níže.
      − Na trénink se každý přihlašuje sám za sebe!
      − Finančně rozvoj tréninku a jeho zázemí pokrývají dobrovolné dary.


Krátká historie

Tréninkem Mosty k lidem prošlo už více než 400 věřících všech generací z různých evangelikálních společenství.
2017: Těšínsko mládež; 2018: Vsetín, Nové město pod Smrkem, Olomouc; 2019: Ostrava, Brno, Písek, Bratislava, Nový Jičín, Karlovy Vary; 2020: Český Těšín, Opava, Tábor, Brno podruhé, Kolínsko.
Distanční forma tréninku nemá hranice; v lednu a únoru 2021 se účastnili věřící od Sokolovska až po okolí Košic.
Pokud zkoumáš původ toho všeho, podívej se, kdo je za tím.
 

PŘÍŠTÍ DISTANČNÍ TRÉNINK Mosty k lidem

Zářijový běh tréninku se naplnil, proto je už uzavřený.
Velmi se těšíme na další účastníky v lednu + únoru 2022 (január + február). Možnost přihlášení otevřeme nejpozději v říjnu 2021 (október). Každý účastník se přihlašuje sám za sebe. Doporučujeme, aby se zapojily sborové nebo regionální týmy!Jak se modlit

      − Modleme se každý sám za sebe i za všechny ostatní účastníky tréninku; za své srdce, aby je Pán Ježíš nastavil ve vztahu k sobě samému i k nevěřícím; aby nás učinil čistými a účinnými nástroji ve svých rukou; aby nás proměnil, takže náš přístup k nevěřícím bude radostný, přirozený a účinný.
      − Modleme se, aby kolem každého z nás nebo kolem našich malých týmů vznikly nové skupiny tvořivého čtení Bible s nevěřícími přáteli; aby to byla místa, kde naši lidé osobně potkají a přijmou živého Ježíše a začnou Ho následovat.
Těším se na stovky a tisíce
nových Ježíšových učedníků
i v naší zemi.
      − Prosme i za další generace učedníků, které tito noví lidé ihned sami k Pánu Ježíši přivedou. (Jan 17,20 Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne.)
      − Přimlouvejme se za trenéry, aby dobře porozuměli každé místní situaci, správně naslouchali živému Pánu Ježíši a přinesli obsah tréninku opravdu účinným způsobem, který skutečně spojí věřící s nevěřícími, takže jim budou s radostí přinášet živého Pána Ježíše. (Efezským 6,18−19 V každý čas se modlete duchem… s veškerou vytrvalostí a prosbou… i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia…)
      − Máme velkou radost, když absolventi tréninku, kteří nové dovednosti sami přirozeně uskutečňují se svými nevěřícími lidmi, nabízejí svoji službu pro další místa – jsou ochotni se sami zapojit jako průvodci a trenéři!
      − Modleme se za masivní požehnání tréninku pro celá naše města, okresy, kraje… Chceme vidět tisíce zachráněných lidí v naší zemi a učednictví pro ně, aby oni sami ihned sloužili k záchraně svým vlastním přátelům a známým.

      Věřícím přátelům pošli ZKRATKU těchto informací e-mailem.      
 

      Podívej se, co říkají ÚČASTNÍCI předchozích tréninků.      
 
Přihláška na trénink Mosty k lidem

Zářijový běh tréninku se již naplnil, a proto je formulář nyní uzavřený.
Přihlášky na plánovaný trénink v lednu + únoru 2022 otevřeme nejpozději v říjnu 2021.
Každý zájemce se přihlašuje sám za sebe a každý potřebuje svoje vlastní připojení na Zoomu!

 


Přehled všech lekcí v oddílech    A     B     C     D     E     F     G     H    (PRŮVODCE)